jouw niveau?

Wat is

Niveaubepaling

Voor een globale niveaubepaling kunt u de niveaubeschrijvingen A1 t/m C1 doornemen en
vaststellen welk niveau het beste bij u past.

Meer weten over de verschillende niveau’s?
Klikt u dan op één van onderstaande links voor meer informatie:

Niveaubeschrijving A0
Niveaubeschrijving A1
Niveaubeschrijving A2
Niveaubeschrijving B1
Niveaubeschrijving B2
Niveaubeschrijving C1

Niveaubeschrijving A0

Ik heb geen tot nauwelijks kennis van deze taal.


Niveaubeschrijving A1

BASISGEBRUIKER

Spreken
Ik kan een eenvoudig gesprek voeren, aangenomen dat de andere persoon bereid is om dingen te herhalen of opnieuw te formuleren in een langzamer spreektempo en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen.
Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot directe behoeften of zeer vertrouwde onderwerpen.
Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken te beschrijven.

Schrijven
Ik kan een korte, eenvoudige briefkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het versturen van vakantiegroeten.
Ik kan formulieren met persoonlijke gegevens invullen, bijvoorbeeld mijn naam, nationaliteit en adres op het inschrijvingsformulier van een hotel.

Lezen
Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi.

Luisteren
Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen die mijzelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen herkennen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.


Niveaubeschrijving A2

BASISGEBRUIKER

Spreken
Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen.
Ik kan zeer korte sociale gesprekken hanteren, zelfs terwijl ik gewoonlijk niet voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden. Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven.

Schrijven
Ik kan korte, eenvoudige notities en boodschappen die betrekking hebben op directe behoeften opschrijven.Ik kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.

Lezen
Ik kan korte eenvoudige teksten lezen.
Ik kan specifieke, voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu’s en dienstregelingen.
Ik kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.

Luisteren
Ik kan zinnen en de meest voorkomende woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van onmiddellijk persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mijzelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk)
Ik kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke en eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen.


Niveaubeschrijving B1

ONAFHANKELIJKE GEBRUIKER

Spreken
Ik kan omgaan met de meeste situaties die kunnen optreden tijdens een reis in een gebied waar de desbetreffende taal wordt gesproken.
Ik kan onvoorbereid deelnemen aan een gesprek over onderwerpen die vertrouwd zijn, of mijn persoonlijke belangstelling hebben of die betrekking hebben op het dagelijkse leven ( bijvoorbeeld familie, hobby’s, werk, reizen en actuele gebeurtenissen).
Ik kan zinnen op een eenvoudige manier met elkaar verbinden zodat ik ervaringen en gebeurtenissen, mijn dromen, hoop en ambities kan beschrijven.
Ik kan in het kort redenen en verklaringen geven voor mijn meningen en plannen.
Ik kan een verhaal vertellen, de plot van een boek of film en mijn reacties beschrijven.

Schrijven
Ik kan eenvoudige samenhangende teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.
Ik kan persoonlijke brieven schrijven waarin ik mijn ervaringen en indrukken beschrijf.

Lezen
Ik kan teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente dagelijkse, of aan mijn werk gerelateerde taal.
Ik kan de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.

Luisteren
Ik kan de hoofdpunten begrijpen van een duidelijk gesprek over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, op school, in mijn vrije tijd enz.
Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma’s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of professioneel belang begrijpen als men er betrekkelijk langzaam en duidelijk spreekt.


Niveaubeschrijving B2

ONAFHANKELIJKE GEBRUIKER

Spreken
Ik kan deelnemen aan een vlot en spontaan gesprek, en wel zo dat regelmatige interactie met moedertaalsprekers vlot mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen. Ik kan duidelijke, gedetailleerde beschrijvingen presenteren over een breed scala onderwerpen die betrekking hebben op mijn interessegebied. Ik kan een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

Schrijven
Ik kan een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala onderwerpen die betrekking hebben op mijn interesses.
Ik kan een opstel of verslag schrijven, informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning van of tegen een specifiek standpunt.
Ik kan brieven schrijven waarin ik het persoonlijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeef.

Lezen
Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij schrijvers een bijzondere houding of eigen standpunt innemen.
Ik kan eigentijds literair proza begrijpen.

Luisteren
Ik kan een uitgebreid betoog en lezingen volgen en ik kan zelfs complexe redeneringen volgen, aangenomen dat het onderwerp redelijk vertrouwd is.
Ik kan het meeste nieuws op tv en programma’s over actuele zaken begrijpen.
Ik kan het grootste deel van de films in de standaardtaal begrijpen.


Niveaubeschrijving C1

VAARDIGE GEBRUIKER

Spreken
Ik kan mezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken.
Ik kan de taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale en professionele doeleinden.
Ik kan ideeën en meningen met precisie formuleren en mijn bijdrage vaardig aan die van andere sprekers relateren.
Ik kan duidelijke gedetailleerde beschrijvingen geven over complexe onderwerpen en daarbij subthema’s integreren, specifieke standpunten ontwikkelen en het geheel afronden met een passende conclusie.

Schrijven
Ik kan mezelf in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en behoorlijk uitgebreid standpunten uiteenzetten.
Ik kan in een brief, een opstel of een verslag gedetailleerde uiteenzettingen schrijven over complexe onderwerpen en datgene wat ik als in het oog springende kwesties beschouw, benadrukken.
Ik kan verschillende soorten teksten schrijven in een zelfverzekerde, persoonlijke stijl die aangepast is aan de lezer die ik in gedachten heb.

Lezen
Ik kan lange en complexe, zakelijke en literaire teksten begrijpen, en verschillende stijlniveaus onderkennen.
Ik kan gespecialiseerde artikelen en uitvoerige technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein.

Luisteren
Ik kan een uitgebreide toespraak begrijpen, zelfs wanneer deze niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet en niet expliciet worden aangegeven.
Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen.